Search here...
TOP

Algemene Voorwaarden

Inleiding

VoorSauna.nl is een bemiddelaar. Dit betekent dat wanneer u een bestelling plaatst via www.voorsauna.nl u een overeenkomst sluit met de webhop(s) die hun aanbod op VoorSauna.nl aanbieden. Bij de productomschrijving wordt duidelijk kenbaar gemaakt met welke webshop u een overeenkomst sluit indien u het product bestelt. Het bestelproces doorloopt u op de website van de desbetreffende webshop. De gegevens die u invult in het bestelproces verstrekt u derhalve aan de desbetreffende webshop. Ook voor het overige wordt de overeenkomst uitgevoerd door de webshop waar u de bestelling plaatst. Houdt u er rekening mee dat op de overeenkomst die u sluit met de webshop algemene voorwaarden van deze webshop van toepassing kunnen zijn.

Omdat VoorSauna.nl slechts een bemiddelingsdienst levert, is VoorSauna.nl niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u sluit met de webshop(s). Mocht u klachten over de diensten van VoorSauna.nl hebben, dan horen wij natuurlijk wel graag van u. Een klacht kunt u indienen via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze Algemene Voorwaarden.

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website. Wij adviseren u de Algemene Voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1 MadeByStock gevestigd te Wageningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 68669550, handelend onder de naam VoorSauna.nl.

1.2 Webshop: een webwinkel die producten aanbiedt welke te vinden zijn op de website en waarmee gebruiker een overeenkomst aangaat indien hij een bestelling plaatst.

1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website.

1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.5 Website: de website van VoorSauna.nl, te raadplegen via www.voorsauna.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.6 Review: de bespreking, waardering, kritiek of recensie betreffende een product of webwinkel.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder gebruik van de website van VoorSauna.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door het gebruik van de website gaat gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Eventuele door gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien VoorSauna.nl daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

2.4 Indien gebruiker een product bestelt via de website, gaat hij tevens een overeenkomst aan met de webshop die het desbetreffende product aanbiedt. Het is mogelijk dat de webshop eigen Algemene Voorwaarden hanteert.

 

Artikel 3. Informatie op de website

3.1 De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, op basis van de informatie die VoorSauna.nl ontvangt van de webshops. VoorSauna.nl zal de informatie regelmatig updaten om zo een zo getrouw mogelijk beeld van het aanbod en de prijzen van de producten te geven.

3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op de website afkomstig is van de webshops en niet is samengesteld door VoorSauna.nl. VoorSauna.nl kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van deze informatie.

3.3 Indien de informatie op VoorSauna.nl afwijkt van de informatie op de website van de webshop die het product aanbiedt, is de informatie zoals vermeld op de website van de desbetreffende webshop leidend.

3.4 Gebruiker dient zich, voor hij een bestelling plaatst bij de webshop, ervan te vergewissen dat hij op basis van de daar genoemde gegevens een overeenkomst wil aangaan met de webshop.

 

Artikel 4. Kortingscodes

4.1 VoorSauna.nl kan op de website kortingscodes verstrekken. Deze kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur. VoorSauna.nl behoudt zich het recht voor een kortingsactie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.

4.2 Gebruiker dient kortingscodes zelf in te vullen in het bestelproces van de webshop. Doet hij dit niet dan zal de korting niet verwerkt worden. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de korting.

4.3 Aan het gebruik van een kortingscode kunnen Aanvullende Voorwaarden verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag. Deze voorwaarden worden duidelijk bij het aanbod op de website vermeldt.

4.4 De webshop kan aan het gebruik van kortingscodes voorwaarden verbinden. Zo kan het
bijvoorbeeld verboden zijn kortingscodes in combinatie met andere kortingsacties te gebruiken
(bijvoorbeeld kortingsacties van de webshop zelf).

 

Artikel 5. Reviews

5.1 VoorSauna.nl kan gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van reviews.

5.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat gebruiker:
– alle op de website weergeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het plaatsen van reviews in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van VoorSauna.nl;
– geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele) rechten van derden;
– geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;
– geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden;
– geen berichten van VoorSauna.nl of andere gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
– geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere gebruikers;
– geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere gebruikers van de website.

5.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de reviews die hij plaatst. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden. VoorSauna.nl kan niet garanderen dat de inhoud van de reviews juist en/of rechtmatig zijn.

5.4 Gebruiker erkent dat VoorSauna.nl niet verplicht is om uit eigen beweging reviews van gebruikers op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van de review, noch daarna.

5.5 Indien VoorSauna.nl echter tot het inzicht komt dat reviews op de website niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden zij bevoegd is deze naar eigen goeddunken te verwijderen, dan wel aan te passen.

5.6 VoorSauna.nl is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan reviews om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de website te vergroten. Daarbij zal VoorSauna.nl de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.

5.7 Gebruiker vrijwaart VoorSauna.nl voor alle schade als gevolg van door hem geplaatste onrechtmatige reviews op de website.

5.8 Gebruiker verleent VoorSauna.nl een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om reviews te publiceren op de website en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van VoorSauna.nl om bijdragen te wijzigen en/of in te korten.

Artikel 6. Klachten

6.1 Eenieder kan VoorSauna.nl in kennis stellen van reviews die jegens hem onrechtmatig zijn. VoorSauna.nl hanteert een klachtenprocedure waarmee derden een klacht met betrekking tot de reviews kunnen indienen. Klachten kunnen worden doorgegeven via de contactgegevens op de website (en onderaan deze Algemene Voorwaarden).

6.2 Indien een klacht naar het oordeel van VoorSauna.nl gerechtvaardigd is, is VoorSauna.nl gerechtigd de review te verwijderen en/of ontoegankelijk te maken. Tevens is VoorSauna.nl in dat geval gerechtigd persoonsgegevens te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties. VoorSauna.nl zal gebruiker in dat geval zo veel mogelijk
informeren over het verloop van deze procedure.

6.3 Bij herhaaldelijke klachten over reviews of bij het herhaaldelijk overtreden van deze Algemene Voorwaarden door gebruiker, is VoorSauna.nl gerechtigd gebruiker de toegang tot de website – alsmede tot haar andere websites – te ontzeggen.

6.4 VoorSauna.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die gebruiker lijdt door het ingrijpen van VoorSauna.nl in het kader van deze klachtenprocedure. Ook niet wanneer de klacht onterecht blijkt te zijn en de review niet in strijd is met deze Algemene Voorwaarden en/of anderszins onrechtmatig is.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Gebruiker begrijpt dat VoorSauna.nl slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die gebruiker sluit met de webshop(s).

7.2 VoorSauna.nl is tevens niet aansprakelijk voor technische mankementen of het niet meer (tegen een bepaalde prijs) beschikbaar zijn van producten bij de webshop(s), waardoor gebruiker het product niet kan bestellen of een kortingscode niet kan gebruiken.

Artikel 8. Wijziging Algemene Voorwaarden

8.1 VoorSauna.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

8.2 Wijzigingen gaan in na een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient hij het gebruik van de website te staken.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 VoorSauna.nl verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers conform het op de website gepubliceerde privacy statement.

9.2 Indien gebruiker een bestelling plaatst verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan de webshop en derhalve niet aan VoorSauna.nl. VoorSauna.nl heeft geen invloed op hoe de webshops met de persoonsgegevens van gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze webshops op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van gebruiker omgaan.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen gebruiker en VoorSauna.nl is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen gebruiker en VoorSauna.nl en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

10.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. VoorSauna.nl zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Heeft u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen, neem dan gerust per e-mail contact met ons op:

MadeByStock
H.o.d.n. VoorSauna.nl
E-mail: info@voorsauna.nl
KvK: 68669550
Btw-nummer: NL001460417B14